מבלי להיכנס לבעיית אי השיויון הבולטת

גרשון גרשמן • כניסות

הרי שאין זהות בין החלקות מבחינת כיוון הרוחות הפרולנטיות, שיפוע המדרון, הצמחיה וכמובן חתך
בעלי הנחלות, קרי המדידה שבה עסקינן נכונה לשטח הנמדד בלבד, חתך אופקי של קולטן הבדיקה
באופן עקרוני ההשוואה הינה לאותו מקום ולאורך שנים ולא כממוצע אזורי